KONTAKTY

Roman Pevný
Zahradní 603/34a
417 01 Dubí
tel: +420 603472269
roman.pevny(a)email.cz

NOVINKY

arr3Provozna na jiné adrese!Od 1.10.2021 je provozovna přestěhována do ulice Zahradní 603/34a, Dubí. Nově můžete platit... arr31.2.2019 otevíráme prodejnu v na adrese Dubí, Krušnohorská 52/23 !arr3Posíláme na SLOVENSKOOd začátku června konečně posíláme i na SLOVENSKO!... arr3Datum - Novinka č.1Od 30.1.2018 je cena dopravného snížena  na 99 Kč!...

ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 2 895 Kč
naše cena 2 755 Kč
akce

24 dílná sada na opravu závitů olejových van, výpustných a kontrolních šroubů převodovek, diferenciálú a pod.

QS60324

běžná cena 779 Kč
naše cena 649 Kč
akce
naše cena 2 985 Kč
akce

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodu VYBAVENÍ AUTOSERVISU Roman Pevný od

20.12.2019

Kontaktní údaje

Provozovatel internetového obchodu roman-pevny.cz,

živnostník Roman Pevný, se sídlem: Trnovanská 1532/10, 415 01 Teplice, , zapsán v živnostenském rejstříku v Teplicích, MěÚ Teplice, , Č.j.: 350901-9209-01 vydán 4.9.1995

IČ: 63788659 / DIČ: CZ06508101732(plátcovství DPH)

E-mail: roman.pevny@email.cz

Tel. +420 603 472 269

Dále jen „prodávající“ vydává v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v účinném znění tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“),

jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu

roman-pevny.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti u kupujících, kteří

vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé dle § 419 zákona č.

89/2012 Sb., (dále „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické

osoby podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní

instituce a organizace (dále „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím

jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a

povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti

„kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto

obchodní podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího

spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel

shodně označováni jako „kupující“.

1.2 Vymezení pojmů

1.2.1.1 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. uzavírající s prodávajícím kupní smlouvu

prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.roman-pevny.cz (dále jen

webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové

rozhraní obchodu“).

1.2.1.2 Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od

prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské

činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.1.3 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také

každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba,

která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3 Informace

1.3.1.1 Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné

podobě věci.

1.3.1.2 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na

doručení zboží.

1.3.1.3 Veškeré uvedené ceny jsou primárně včetně DPH není-li uvedeno jinak.

2 Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní může kupující

vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může

kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Tímto není dotčena možnost

provádět objednání zboží též jinak než pomocí uživatelského účtu.

2.2 Prodávající si vymezuje právo k poskytnutí různých zvýhodnění, na které má kupující

nárok po registraci a vytvoření uživatelského účtu. Uvedené zvýhodnění může

prodávající v průběhu času měnit.

2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

správně a pravdivě všechny nezbytně nutné údaje k plnění z uzavřené smlouvy. Údaje

uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím

považovány za správné.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu.

2.5 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet nevyužívá déle než 2 roky od posledního nákupu. To nebrání tomu, aby

byl uživatelský účet opět založen.

2.7 Kupující může zrušit uživatelský účet, a to zasláním požadavku na emailovou adresu:

roman.pevny@email.cz. Prodávající potvrdí přijetí požadavku a bez zbytečného odkladu

účet zruší.

2.8 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,

a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích

osob.

3 Uzavření kupní smlouvy

3.1 Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a

nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího (§ 1732 odst. 2

zákona č. 89/2012 Sb., se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní

smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží, s čímž je kupující po přečtení

těchto obchodních podmínek srozuměn.

3.2 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním

(prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře nebo pomocí uživatelského účtu

kupujícího) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy

prodávajícímu.

3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat

a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v

objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4 Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu souhrn objednávky (také „shrnutí

objednávky“), a to prostřednictvím elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu či

v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto shrnutí objednávky

není považováno za přijetí nabídky (akceptaci) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

3.5 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy bude

kupujícímu doručena akceptace, a to prostřednictvím elektronické pošty na

elektronickou adresu kupujícího nebo telefonicky s přihlédnutím k obsahu nabídky

nebo praxi stran, kterou mezi sebou strany zavedly. Elektronická akceptace má

zpravidla formu sdělení o expedici zboží následující pracovní den dle obsahu zásilku a

dostupnosti zboží na skladu. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany

prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,

výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné

telefonické či písemné potvrzení objednávky.

3.7 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží. Ceny veškerého zboží nabízeného na webovém rozhraní

prodávajícího jsou uvedeny včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících

(netýká se však cen za poštovné, které jsou uvedeny samostatně). Tímto ustanovením

není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných

podmínek.

 

3.8 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou uvedené

ve webovém rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v

rámci území České republiky. Pro více informaci o dodání zboží na „Doprava a platba“

 

3.9 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového

formuláře, které jsou nezbytné pro plněné ze smlouvy, včetně souhlasu se zněním

těchto obchodních podmínek.

 

3.10 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou

součástí uzavřené kupní smlouvy v případě, že s nimi prodávající projeví souhlas.

V případě nesouhlasu prodávajícího, se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího

vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky

s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena

následným odesláním přijetí potvrzení kupujícím prodávajícímu.

 

 

4 Práva a povinnosti stran

4.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu

objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit

sjednanou cenu.

 

4.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a

těmito obchodními podmínkami.

 

5 Cena zboží, platební podmínky a přechod vlastnického práva

 

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může

kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.2 v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na provozovně prodávajícího na adrese

Zahradní 603/34a, 417 01 Dubí  v řádné otevírací době,

5.3 v hotovosti (či jiný způsob, umožněný přepravcem) na dobírku v místě určeném

kupujícím v objednávce,

5.4 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

5.4.1.1 pro ČR (měna CZK), číslo účtu 2400909810/2010, vedený u Fio banka, a.s.

5.5 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně

nákladů na doručení, pokud není-li ujednáno jinak.

 

5.6 Zaplacením dle čl. 5. 1. 3 (platba bezhotovostním převodem) se rozumí připsání

peněžité částky na výše uvedený účet prodávajícího.

 

5.7 Zaplacením se v případě hotovostních plateb rozumí zaplacení v místě provozovny

prodávajícího na adrese Zahradní 603/34a, 417 01 Dubí  v řádné

otevírací době.

 

5.8 V případě hotovostní platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od

uzavření kupní smlouvy, není-li ujednáno jinak.

 

5.9 V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu

zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní

platby převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání

příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5.10 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou

případů výslovně v objednávce dohodnutých nebo není-li ujednáno jinak nebo u zboží

které není standardní nabídkou obchodu, tím se rozumí produkty upravované přímo

pro kupujícího nebo zboží objednávané přímo pro kupujícího, které není předmětem

nabídky.

 

5.11 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího

dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

 

5.12 Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy

daňový doklad. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu

v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

 

6 Odstoupení od smlouvy

 

6.1 Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 6.10. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy

nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením

  • 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do

čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy

je několik druhů zboží nebo dodání několika částí nezbytných pro užívání zboží, běží

tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy

musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

6.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách

prodávajícího na www.roman-pevny.cz. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít

uvedeného formuláře ke satžení zde: Odstoupeni_od_smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné

na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

roman.pevny@email.cz. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

 Zahradní 603/34a, 417 01 Dubí

 

 6.3 Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy dle bodu 6. 1. obchodních podmínek,

odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14)

dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

6.4 Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného

příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, pokud možno včetně

originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

6.5 Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy dle bodu 6.1. obchodních podmínek, vrátí

mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení

od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na

základě smlouvy přijal, stejným způsobem (nedohodnou-li se kupující spotřebitel a

prodávající na jiném způsobu).

 

6.6 Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit

přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než bude zboží prodávajícímu

doručeno zpět nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

6.7 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy

v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.¨

 

6.8 Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v

důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na

jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud prodávající nesdělil spotřebiteli informace

podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f). Náhrada se poskytuje ve výši, kterou je rozdíl

mezi cenou plnění a obvyklou cenou vráceného plnění. Spotřebitel je povinen nahradit

snížení podnikateli, bez ohledu na své zavinění a bez ohledu na to, že snížení způsobila

třetí osoba. Nemůže-li proto plnění vrátit vůbec, je povinen zaplatit náhradu ve výši

ceny plnění.

 

6.9 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení

od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku

účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.¨

 

6.10 Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo

upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

6.11 Prodávající si vymezuje právo odstoupit od objednávky, pokud kupující zvolí

bezhotovostní platbu (platba bankovním převodem a jiné) a neuhradí tuto částku do 5-

ti pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak.

 

7 Přeprava a dodání zboží

 

7.1 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů

zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat

protokol o závadách či u podpisu napsat přijato s výhradou a uvést výhradu či vadu.

Není-li sepsán protokol o závadách, nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel. V

případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky

nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Je-li obal v pořádku, avšak obsah zásilky je

zjevně vadný, prodávající doporučuje pořídit fotodokumentaci, kterou kupující předloží

při následném řešení vadného plnění.

 

7.2 Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží. Pokud kupující

zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo

fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list, a skutečně

dodaným zbožím (v druhu či množství), je povinen bez zbytečného odkladu

prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu prostřednictvím

elektronické adresy roman.pevny@email.cz.

 

7.3 Přeprava a dodání zboží, zejména cena za přepravu a způsob platby, jsou blíže

specifikovány na webovém rozhraní na adrese: https://www.roman-pevny.cz/doprava-a-platba

 

 7.4 Kupující bere na vědomí, že náklady na dopravu mohou být odlišné u zásilek, které

nemají obvyklý rozměr, zejména se jedná o tzv. nadrozměrné zásilky. Cena dopravy u

těchto neobvyklých zásilek se odvíjí od rozměrů a hmotnosti zboží v závislosti na

vybraném dopravci. Tato skutečnost bude kupujícímu oznámena před odesláním zboží.

 

7.5 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,

nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

7.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn požadovat

náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným

způsobem doručení.

 

7.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací

podmínky prodávajícího a/nebo reklamační řád, jsou-li prodávajícím vydány. Tyto další

práva a povinnosti jsou dostupné na webové stránce

https://www.roman-pevny.cz/Obchodni-podminky

 

8 Přechod nebezpečí škody

 

8.1 Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží

přechází na kupujícího spotřebitele vždy převzetím zboží.

 

8.2 Není-li kupující spotřebitelem, platí, že:

8.3 V případě využití služeb dopravce, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním

vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z

přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který není

spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci

pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

 

8.4 V případě osobního odběru zboží, přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží, jakož

i nebezpečí škody převzetím zboží.

 

9 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

 

9.1 Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního

zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

9.2 Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá

sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo

sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo

jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná

se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

9.3 Práva a povinnosti stran související týkající se práva z vadného plnění a záruky za jakost

upravuje reklamační řád ze dne 25. 5. 2018 dostupný na

https://www.roman-pevny.cz/Obchodni-podminky

 Reklamační řád upravuje zejména odlišné

práva a povinnosti kupujícího podnikatele a kupujícího spotřebitele.

 

10 Další práva a povinnosti smluvních stran

 

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Co se rozumí

zaplacením je uvedeno v bodě 5 obchodních podmínek.

 

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb.

 

10.3 Vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím

elektronické adresy roman.pevny@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího

spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího spotřebitele.

 

10.4 Kupující spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v

platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu

řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

https://www.coi.cz/

 

10.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

11 Ochrana osobních údajů

 

11.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována

Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).

11.2 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů

https://uoou.gov.cz/

11.3 Více informací o ochraně a zpracování osobních údajů najdete na

 https://www.roman-pevny.cz/

.

12 Závěrečná ujednání

 

12.1 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno

nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních

ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

12.2 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

obchodních podmínek.

 

12.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních

podmínek.

 

12.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto

smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře

souhlasí.

 

12.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní

smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 20.12.2019

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZGEyZjU